Domeniul Drăgaşi

Domeniul Dragasi

Politica de Confidențialitate

Această Politică de confidențialitate a fost întocmită cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, în continuare, „GDPR”).

Noi, Echipa Agricola Girueta SRL, respectăm dreptul la viață privată al clienților noștri și al oricăror persoane care vizitează site-ul nostru www.domeniul-dragasi.ro sau care ne contactează pe cale electronică. Atunci când ne contactati, există posibilitatea să ne furnizați, voluntar sau nu, informații pot duce la identificarea dvs., cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail ori numărul de telefon).

Agricola Girueta SRL nu solicită și nu colectează în mod deliberat date cu caracter personal aparținând minorilor. În cazul în care, accidental, au fost totusi colectate astfel de date de la un minor, acestea vor fi sterse în cel mai scurt timp posibil. Agricola Girueta SRL va colecta date cu caracter personal aparținând minorilor doar cu consimţământul expres al părinților sau reprezentanților lor legali.

1. Temeiul legal al prelucrării datelor personale
Prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparțin pe baza consimțământului dumneavoastră [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR].

În activitatea Agricola Girueta SRL, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. Prelucrarea datelor clienților persoane fizice, în scop de promovare (transmiterea de invitații ori oferte) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin trimiterea unui e-mail la date@domeniul-dragasi.ro. Acest lucru este gratuit si nu va afecta in nici un mod calitatea serviciilor noastre pe viitor.

2. Scopul colectarii de date cu caracter personal
În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, pentru că sunteți clientul societății noastre și sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare sau pentru că adresa dvs. de e-mail a fost selectată dintr-o bază de date ce aparține Agricola Girueta SRL la care ați subscris), datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri și e-mail-uri informative, totul pentru a vă crea o experiență de consum favorabilă.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la evenimentele pe care le organizăm ori care sunt organizare în colaborare cu noi (de exemplu, târguri ori degustări de vinuri), precum și anumite servicii legate de activitatea noastră (de exemplu, anunțuri despre update-uri la Politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau modificări ale serviciile noastre on-line, politici de suport tehnic sau alte modificări conexe).

De fiecare dată în care vă vom cere să ne furnizați date cu caracter personal vă vom înștiința în prealabil de modul în care Agricola Girueta SRL va procesa datele respective și vă vom cere acordul pentru fiecare dintre aceste procesări suplimetare.

3. Drepturile dvs. conform dispozitiilor GDPR sunt:

3.1. Dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
(a) scopurile prelucrării;
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(e) existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

3.2. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la Agricola Girueta SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

3.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea noastra ștergerea datelor cu caracter personal care vă aparțin, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) va retrageti consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu Art. 6 alineatul (1) litera (a) sau cu Art. 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(c) va opuneti prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau va opuneti prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Agricola Girueta SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern roman;

3.4. Dreptul la restricționarea prelucrării cand se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:
· dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada care ne permite sa verificăm exactitatea datelor;
· prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
· Agricola Girueta SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
· dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Agricola Girueta SRL prevalează asupra drepturilor dvs;

3.5. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care
a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR
b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

3.6. Dreptul la opoziție adica dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care va aflati, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

3.7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau care v-ar afecta în mod similar într-o măsură semnificativă.

3.8. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru a va exercita aceste drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail date@domeniul-dragasi.ro sau transmisă la adresa sediului nostru: sat Calina, comuna Prundeni, str. Dealul Viilor FN, judetul Valcea.

4. Tehnologii folosite pentru colectarea și stocarea datelor cu character personal
Site-ul www.domeniul-dragasi.ro colecteaza de la utilizatorii săi adresele de IP și datele referitoare la trafic și la interacțiunile cu paginile site-ului, iar acestea sunt salvate anonim pe serverul care găzduiește site-ul.

Site-ul www.domeniul-dragasi.ro nu utilizează tehnologii și module de tip „cookie” și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră.

5. Asigurarea confidențialitatii și a securitatii datelor cu caracter personal
DD ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm. De aceea, stocăm informațiile dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați DD. Aceștia au fost informați și instruiți, în prealabil, pentru a asigura datelor dumneavoastră un nivel de protecție adecvat, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și securitatea datelor, astfel cum sunt impuse de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal
Agricola Girueta SRL nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care vă dați consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Pentru motive exclusiv tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi transmise unor furnizori externi de servicii IT&C cum ar fi unui provider de soluții software pentru găzduirea website-ului www.domeniului-dragasi.ro.

Am mai putea transmite datele dumneavoastră personale daca:
– suntem obligați prin lege sa dam curs unei solicitari a unei autoritati abilitate de lege
– în situatia in care o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții sau pentru a proteja siguranța sau drepturile clienților și angajaților noștri.

Agricola Girueta nu transferă datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

Contact Agricola Girueta SRL
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind modul în care prelucrăm date cu caracter personal și modul în care asiguram confidențialitatea acestora, vă rugăm să ne contactați oricând la adresa de e-mail date@domeniul-dragasi.ro, la telefon 0744 337 033 ori trimițându-ne o solicitare scrisă la adresa sat Călina, comuna Prundeni, str. Dealul Viilor FN, judetul Vâlcea.